Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016-2017-2018
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN22TNB, Ngày 02 Tháng 09 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Con Hân Hoan----69 0  
Đáp Ca TV 14 Kim Long 0  
Dâng Lễ Con Chỉ Là Tạo Vật----159 0  
Hiệp Lễ Bài Ca yêu Thương 0 S   B   SB
Kết Lễ Sống Chứng Nhân----281 0  
       
       
       
 CN23TNB, Ngày 09 Tháng 09 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hát Lên Bài Ca----74 0  
Đáp Ca TV 145 Martinô 0 S   B   SB
Dâng Lễ Xin Tiến Dâng Ngài 0 S  B   SB
Hiệp Lễ Lời Ca Tri Ân(2)----227 0  
Kết Lễ Hồng Ân Thiên Chúa----262 0  
       
       
       
CN24TNB, Ngày 16 Tháng 09 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Trăm Triệu Lời Ca----91 0  
Đáp Ca TV114 Thiên Lư 0 S   T   ST
Dâng Lễ Xin Dâng Lên 0 S   B   SB
Hiệp Lễ Theo Chúa----232 0  
Kết Lễ Bài ca Dâng Mẹ----328 0  
       
       
       
 CN25TNB, Ngày 23 Tháng 09 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hồn Tôi Ơi----78 0  
Đáp Ca TV 53 Mi Trầm 0  
Dâng Lễ Lễ Vật Giao Ḥa----130 0  
Hiệp Lễ Ai Muốn Làm Lớn 0 S   T   ST
Kết Lễ Thánh Lễ Đă Hết----283 0  
       
       
       
 CN26TNB, Ngày 30 Tháng 09 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Vinh Danh Ba Ngôi----99 0  
Đáp Ca TV 18 Kim Long 0  
Dâng Lễ Của Lễ Đơn Sơ 0 S   B   SB
Hiệp Lễ Có Biết Bao Điều 0  
Kết Lễ Trong An B́nh----281 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 09 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ