Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 Lễ Mẹ Thiên Chúa, Ngày 01 Tháng 01 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Dâng Mẹ----307 0  
Đáp Ca TV 66 ĐCH 0 S   B   SB
Dâng Lễ Từ Ruộng Đất 0 S   B   SB
Hiệp Lễ Một Hài Nhi 1 0 S   B   SB
Kết Lễ Xin Vâng----340 0  
       
       
       
 Lễ Hiển Linh, Ngày 06 Tháng 01 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Loài Người Ơi----18 0  
Đáp Ca TV 71 Martinô 0 S
Dâng Lễ Quê Hương Thượng Đế 0 S  B  T  TH  TH
Hiệp Lễ Lễ Hiển Linh----19 0  
Kết Lễ Hang Bêlem----14 0  
       
       
       
CNTN1C Chúa Chịu Phép Rửa, Ngày 13 Tháng 01 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Vang Tiếng Ngợi Khen----92 0  
Đáp Ca TV 28 Xuân Minh 0 S   B   SB
Dâng Lễ Dâng Niềm Cảm Mến----125 0  
Hiệp Lễ Cát Biển Sao Trời----183 0 S   B   SB
Kết Lễ Lạy Chúa Con Tin 0  
       
       
       
 CNTN2C, Ngày 20 Tháng 01 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Con Sẽ Bước Lên----71 0  
Đáp Ca TV 95 Mi Trầm 0 S
Dâng Lễ Trên Đĩa Thánh----138 0  
Hiệp Lễ Cảm Mến T́nh Ngài 2----156 0 S  A  BT  TH
Kết Lễ Lạy Chúa Con Tin 0  
       
       
       
 CNTN3C, Ngày 27 Tháng 01 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Cửa Công Chính----72 0  
Đáp Ca TV 18 Thái Nguyên 0 S   B   SB
Dâng Lễ Tựa Làn Trầm Hương----139 0  
Hiệp Lễ Người Đă Cất Bước----171 0 S   B   SB
Kết Lễ Lạy Chúa Con Tin 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 01 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ