Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 Lễ Mẹ Thiên Chúa, Ngày 01 Tháng 01 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Dâng Mẹ----307 0  
Đáp Ca TV 66 Hải Nguyễn 0  
Dâng Lễ Dâng Niềm Cảm Mến----125 0  
Hiệp Lễ Cảm Mến T́nh Ngài----156 0  
Kết Lễ Mẹ Chúa Vinh Quang----297 0  
       
       
       
 Lễ Hiển Linh, Ngày 02 Tháng 01 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Chúa Thương Loài Người----17 0  
Đáp Ca TV 71 Xuân Minh 0  
Dâng Lễ Bên Chúa Hài Đồng 0  
Hiệp Lễ Lễ Hiển Linh----19 0  
Kết Lễ Hoan Ca Maria----296 0  
       
       
       
Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, Ngày 09 Tháng 01 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Vang Tiếng Ngợi Khen----92 0  
Đáp Ca TV 28 Xuân Minh 0 S   B   SB
Dâng Lễ Theo Hương Trầm----135 0  
Hiệp Lễ Bốn Mùa Yêu Thương----226 0 S   B   SB
Kết Lễ Kinh Tạ Lễ----275 0  
       
       
       
 CNTN2A, Ngày 16 Tháng 01 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hăy Đến Tung Hô----77 0  
Đáp Ca TV 39 Xuân Minh 0  
Dâng Lễ Hiệp Dâng----128 0  
Hiệp Lễ B́nh An Chúa Muốn 0 S    SB
Kết Lễ Xin Vâng----340 0  
       
       
       
 CNTN3A, Ngày 23 Tháng 01 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Lạy Chúa----243 0  
Đáp Ca TV 26 Xuân Minh 0  
Dâng Lễ Trên Đĩa Thánh----138 0  
Hiệp Lễ T́m Về Chân Thiện Mỹ----229 0  
Kết Lễ Chút T́nh Con Thơ----322 0  
       
       
       
 CNTN4A, Ngày 30 Tháng 01 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Trăm Triệu Lời Ca----91 0  
Đáp Ca TV 145 Martinô 0  
Dâng Lễ Chẳng Biết Lấy Ǵ----115 0  
Hiệp Lễ Bài Ca Trên Núi 0  
Kết Lễ Nguồn Cậy Trông----325 0