Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

Lễ Mẹ Thiên Chúa , Ngày 01 Tháng 01 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Mẹ Thiên Chúa----334 0  
Đáp Ca TV 66 Thái Nguyên 0  
Dâng Lễ Theo Hương Trầm----135 0  
Hiệp Lễ Hội Nhạc Thiên Quốc 0  
Kết Lễ Tận Hiến Cho Mẹ----323 0  
       
       
       
Lễ Hiển Linh , Ngày 03 Tháng 01 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Lễ Hiển Linh----19 0  
Đáp Ca TV 71 Thái Nguyên 0  
Dâng Lễ T́nh Cha 0 S   B   SB
Hiệp Lễ Máng Cỏ Đêm Đông 0 S   B   SB
Kết Lễ Loài Người Ơi----18 0  
       
       
       
CN Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, Ngày 10 Tháng 01 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Vang Tiếng Ngợi Khen----92 0  
Đáp Ca TV 28 Martinô 0   B   SB
Dâng Lễ Có Ǵ Để Dâng----266 0  
Hiệp Lễ Người Đă Cất Bước----171 0 S   B   SB
Kết Lễ Kinh Tạ Lễ----275 0  
       
       
       
CN2TNC, Ngày 17 Tháng 01 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Cửa Công Chính----72 0  
Đáp Ca TV 95 Thái Nguyên 0 S   B   T
Dâng Lễ Lễ Dâng 2----109 0  
Hiệp Lễ Lạy Chúa Uy Linh----223 0   B   SB
Kết Lễ Lễ Hết----276 0 S   SB
       
       
       
CN3TNC, Ngày 24 Tháng 01 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Tâm Tư Con Reo Mừng----86 0  
Đáp Ca TV 18 Thái Nguyên 0 S     SB
Dâng Lễ Theo Hương Trầm----135 0  
Hiệp Lễ Từ Rất Xa Khơi----201 0  
Kết Lễ Thánh Lễ Đă Hết Rồi----283 0  
       
       
       
CN4TNC , Ngày 31 Tháng 01 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Trăm Triệu Lời Ca----91 0  
Đáp Ca TV 70 Kim Long 0 S   B   SB
Dâng Lễ Giờ Đây Chúng Con----127 0  
Hiệp Lễ Bài Ca Đức Ái 0 S   B   SB
Kết Lễ Trong An B́nh----284 0