Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016-2017-2018
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN18TNB, Ngày 05 Tháng 08 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Thánh Lễ Misa----87 0  
Đáp Ca TV 77 HVH 0  
Dâng Lễ Dâng Hồn Xác----122 0  
Hiệp Lễ Ôi Thần Linh Chúa----200 0 S   B
Kết Lễ Trong An B́nh----284 0  
       
       
       
 CN19TNB, Ngày 12 Tháng 08 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Nhập Lễ 2----84 0  
Đáp Ca TV 33 Kim Long 0  
Dâng Lễ Xin Dâng Lên----103 0  
Hiệp Lễ Chúa Yêu Con----169 0  
Kết Lễ Dâng Về Mẹ----303 0  
       
       
       
CN20TN, Ngày 19 Tháng 08 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Thánh Lễ Misa---84 0  
Đáp Ca TV 33 HVH 0  
Dâng Lễ Bánh Thơm Rượu Nồng----101 0  
Hiệp Lễ Chúa! T́nh Ngài Bao La----177 0  
Kết Lễ Ra Về An B́nh----280 0  
       
       
       
 CN21TN, Ngày 26 Tháng 08 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Ḷng Con Hân Hoan----81 0  
Đáp Ca TV 33 HVH 0  
Dâng Lễ Lời Dâng----107 0  
Hiệp Lễ Nguồn Trợ Lực Đời Tôi----181 0  
Kết Lễ Gần Ḷng Mẹ----305 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 08 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 08 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ