Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016-2017-2018
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN5TNB, Ngày 04 Tháng 02 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hăy Đến Tung Hô----77 0  
Đáp Ca TV 146 Nguyễn Paul 0  
Dâng Lễ Dâng Cha 1 0 S   B   SB
Hiệp Lễ Nguồn Trợ Lực Đời Tôi----181 0  
Kết Lễ Thắp Sáng Trong Con 0 S   B   T   TH
       
       
       
 CN6TNB, Ngày 11 Tháng 02 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Niềm Vui Thiết Tha----85 0  
Đáp Ca TV 31 Phan Sinh 0  
Dâng Lễ Lời Dâng----107 0  
Hiệp Lễ Khúc Cảm Tạ 0 S   B   SB   TH
Kết Lễ Ḷng Mẹ Từ Nhân----316 0 S   B   SB
       
       
       
CN1MCB, Ngày 18 Tháng 02 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CN2MCB, Ngày 25 Tháng 02 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Chúa Nhân Từ----365 0  
Đáp Ca TV 115 Mi Giáng 0  
Dâng Lễ Tiến Dâng Lên----137 0  
Hiệp Lễ Bài Ca Thống Hối 0 S  A  B  TH
Kết Lễ Kinh Chay 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 02 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 02 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ