Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN Lễ Hiển Linh, Ngày 04 Tháng 01 Năm 2015
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Lễ Hiển Linh----19 0  
Đáp Ca TV 71 Xuân Thảo 0  
Dâng Lễ Tâm T́nh Ḥa B́nh 2 0  
Hiệp Lễ Cùng Đi Bêlem 0  
Kết Lễ Loài Người Ơi----18 0  
       
       
       
 CN1TNB Lễ Chúa Chiụ Phép Rửa, Ngày 11 Tháng 01 Năm 2015
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Bên Bờ Sông GioĐan 0  
Đáp Ca TV 28 Martinô 0 S   B   SB
Dâng Lễ Tâm T́nh Hiến Dâng----220 0  
Hiệp Lễ Ngỡ Ngàng Nhận Ra 0  
Kết Lễ Đem Tin Mừng----274 0  
       
       
       
CN2TNB, Ngày 18 Tháng 01 Năm 2015
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hăy Đến Tung Hô----77 0  
Đáp Ca TV 39 Xuân Thảo 0  
Dâng Lễ Máu Chiên Ḅ 0  
Hiệp Lễ Bốn Mùa Yêu Thương----226 0  
Kết Lễ Kinh Tạ Lễ----275 0  
       
       
       
 CN3TNB, Ngày 25 Tháng 01 Năm 2015
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Khúc Ca Lên Đền 0 S   B   SB
Đáp Ca TV 24 Mi Giáng 0 S   B   SB
Dâng Lễ Lời Con Nguyện----132 0  
Hiệp Lễ Từ Rất Xa Khơi----201 0  
Kết Lễ Ra Về----279    
       
       
       
 CNTN, Ngày  Tháng 01 Năm 2015
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 01 Năm 2015
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ