Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

  Lễ Mẹ Thiên Chúa, Ngày 01 Tháng 01 Năm 2014
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Mẹ Thiên Chúa----334 0  
Đáp Ca TV 66 Kim Long 0  
Dâng Lễ Có Ǵ Để Dâng----266 0 S   B   SB
Hiệp Lễ Hội Nhạc Thiên Quốc 0  
Kết Lễ Dâng Mẹ----307 0  
       
       
       
 CN Lễ Hiển Linh, Ngày 05 Tháng 01 Năm 2014
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Lễ Hiển Linh 0  
Đáp Ca TV 71 Martinô 0 S
Dâng Lễ Tâm T́nh Ḥa B́nh 2 0  
Hiệp Lễ Khúc Ca Hiển Linh 0 S   A   B   T   TH
Kết Lễ Loài Người Ơi----18 0  
       
       
       
CNTN1A, Chúa Chịu Phép Rửa, Ngày 12 Tháng 01 Năm 2014
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Vang Tiếng Ngợi Khen----92 0  
Đáp Ca TV 28 Xuân Minh 0 S   B   SB
Dâng Lễ Bài Ca Dâng Lễ 0 S   B   SB
Hiệp Lễ Người Đă Cất Bước----171 0 S   B   SB
Kết Lễ Thánh Lễ Đă Hết Rồi----283 0  
       
       
       
 CNTN2A, Ngày 19 Tháng 01 Năm 2014
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Niềm Vui Thiết Tha----85 0  
Đáp Ca TV 39 Thái Nguyên 0 S   B   SB
Dâng Lễ Nguyện Dâng Lên Chúa 0 S   B   SB
Hiệp Lễ T́nh Ngài Sưởi Ấm----206 0  
Kết Lễ Nhân Chứng Phúc Âm----278 0  
       
       
       
 CNTN3A, Ngày 26 Tháng 01 Năm 2014
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hát Lên Bài Ca----74 0  
Đáp Ca TV 26 Hoàng Kim 0  
Dâng Lễ Hiệp Dâng----128 0  
Hiệp Lễ Biết Lấy Ǵ 0 S  A  B  T  TH
Kết Lễ Ra Về An B́nh----280 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 01 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ