Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016-2017-2018
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa, Ngày 03 Tháng 06 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Chúa Nuôi Dân 0 S   B   SB
Đáp Ca TV 115 Xuân Minh 0 S   B   SB
CTL Phần Kinh Nguyện, trg 42 từ câu 21    
Dâng Lễ Biết Bao Là Hạt Lúa 0 S  A  B  T  TH
Hiệp Lễ Chính Ḿnh Máu Chúa 0 S   B   SB
Kết Lễ Trong An B́nh----284( câu 2 ) 0  
       
       
       
 CN10TNB, Ngày 10 Tháng 06 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Về Bên Chúa----94 0  
Đáp Ca TV 129 HVH 0  
Dâng Lễ Này Từng Giọt Rượu----105 0  
Hiệp Lễ Chúa Luôn C̣n Măi----270 0  
Kết Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu----395 0  
       
       
       
CN11TNB, Ngày 17 Tháng 06 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Đi Về Nhà Chúa----75 0  
Đáp Ca TV 91 Mi Giáng 0  
Dâng Lễ Con Xin Tiến Dâng----118 0  
Hiệp Lễ Hồn Con Mong Ngài----196 0  
Kết Lễ Ḷng Mẹ Từ Nhân----316 0  
       
       
       
 CN12TNB, Ngày 24 Tháng 06 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả 0 S
Đáp Ca TV 138 Hải Triều 0  
Dâng Lễ Hiệp Dâng----128 0  
Hiệp Lễ Thánh Gioan Tiền Hô 0 S   B   SB
Kết Lễ Đem Tin Mừng----274 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 06 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 06 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ