Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016-2017-2018
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN6PSB, Ngày 06 Tháng 05 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Chúa Là T́nh Yêu----179 0  
Đáp Ca TV 97 Martinô 0  
Dâng Lễ Nguồn Sống Yêu Thương----214 0  
Hiệp Lễ T́nh Chúa Thương Con 0  
Kết Lễ Tháng Hoa----329 0  
       
       
       
 CN Lễ Chúa Lên Trời, Ngày 13 Tháng 05 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời----56 0  
Đáp Ca TV 46 Hải Triều 0  
Dâng Lễ Xin Dâng 0  
Hiệp Lễ Chúa Về Trời, Con Ra Đi 0  
Kết Lễ Tháng Đức Mẹ----321 0  
       
       
       
CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Ngày 20 Tháng 05 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Xin Thánh Thần 0  
Đáp Ca TV 103 Hoàng Kim 0  
CTL trang 40    
Dâng Lễ Thánh Thần Hăy Đến----288 0  
Hiệp Lễ Xin Chúa Thánh Thần 0  
Kết Lễ Thần Khí Chúa----290 0  
       
       
       
 CN Lễ Chúa Ba Ngôi, Ngày 27 Tháng 05 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Vinh Danh Ba Ngôi----99 0  
Đáp Ca TV 32 Hoàng Kim(ĐK2) 0  
Dâng Lễ Ca Khúc Trầm Hương----104 0  
Hiệp Lễ Hồng A^n Thiên Chúa 0  
Kết Lễ Ḷng Mẹ Từ Nhân----316 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 05 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 05 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ