Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016-2017-2018
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN27TNB, Ngày 07 Tháng 10 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Bài Ca Mới----61 0  
Đáp Ca TV 127 Xuân Minh 0  
Dâng Lễ Lời Thiêng----252 0  
Hiệp Lễ Ngài Vẫn Ở Bên Con 0  
Kết Lễ Lạy Nữ Vương Mân Côi----313 0  
       
       
       
 CN28TNB, Ngày 14 Tháng 10 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Tim Dâng Ư Thơ----88 0  
Đáp Ca TV 89 Mi Giáng 0  
Dâng Lễ Hiệp Dâng----128 0  
Hiệp Lễ Từ Bỏ Tất Cả 0  
Kết Lễ Hoa Mân Côi----324 0  
       
       
       
CN29TNB, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Đẹp Thay 0  
Đáp Ca TV 32 ĐCH 0  
Dâng Lễ Đôi Tay Này----112 0  
Hiệp Lễ Chứng Nhân T́nh Yêu----152 0  
Kết Lễ Lời Nguyện Truyền Giáo----277 0  
       
       
       
 CN30TNB, Ngày 28 Tháng 10 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Niềm Vui Thiết Tha----85 0  
Đáp Ca TV 125 Xuân Thảo 0  
Dâng Lễ Tựa Trầm Hương 0  
Hiệp Lễ Xin Ban Thêm Ḷng Tin----265 0  
Kết Lễ Nữ Vương Mân Côi----320 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 10 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 10 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ