Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 -2016-2017
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN1MVB, Ngày 03 Tháng 12 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Trời Cao----10 0  
Đáp Ca TV 79 Hải Triều 0 S
Dâng Lễ Lễ Dâng Trông Đợi----4 0  
Hiệp Lễ Để Chúa Đến 0 S   B   SB
Kết Lễ Nguyện Mùa Vọng----2 0  
       
       
       
 CN2MVB, Ngày 10 Tháng 12 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Nước Trời Đă Gần----3 0 S   T   ST
Đáp Ca TV 84 Mai Tâm 0  
Dâng Lễ Dâng Lễ Mùa Vọng 2 0 S   B   SB
Hiệp Lễ Tiếng Gọi Trong Sa Mạc 0  
Kết Lễ Mau Mau Dọn Đường 0 S   B   SB
       
       
       
CN3MVB, Ngày 17 Tháng 12 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Vui Lên----8 0  
Đáp Ca Linh Hồn Tôi,  Kim Long 0 S
Dâng Lễ Dâng Lễ Mùa Vọng-3 0 S   B   SB
Hiệp Lễ Người Làm Chứng 0 S   B   SB
Kết Lễ Vui Lên Sion----7 0  
       
       
       
 CN4MVB, Ngày 24 Tháng 12 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Trời Cao----10 0  
Đáp Ca TV 88 Nguyễn Paul 0  
Dâng Lễ Lễ Dâng Trông Đợi----4 0  
Hiệp Lễ Mây Ơi Mưa Xuống 0 S   B   SB
Kết Lễ Xin Chúa Xuống----6 0  
       
       
       
 Lễ Thánh Gia, Ngày 31 Tháng 12 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Loài Người Ơi----18 0  
Đáp Ca TV 127 Hải Triều 0  
Dâng Lễ Trời Đêm Bêlem 0  
Hiệp Lễ Mùa Đông Năm Ấy 0  
Kết Lễ Gương Thánh Gia----21 0  
       
       
       
 CN, Ngày 00 Tháng 12 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ