Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016-2017
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN22TNA, Ngày 03 Tháng 09 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Ngợi Ca----83 0  
Đáp Ca TV 62 HVH 0  
Dâng Lễ Con Chỉ Là Tạo Vật----159 0  
Hiệp Lễ Đường Thánh Giá 2 0 S   B   SB
Kết Lễ Thánh Lễ Đă Hết Rồi----283 0  
       
       
       
 CN23TNA, Ngày 10 Tháng 09 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Đâu Có T́nh Yêu Thương----162 0  
Đáp Ca TV 94 Kim Long 0  
Dâng Lễ Lễ Vật T́nh Yêu 0 S   B   SB
Hiệp Lễ Nguồn Sống Yêu Thương----214 0  
Kết Lễ Trong An B́nh----284 0  
       
       
       
CN24TNA, Ngày 17 Tháng 09 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hăy Đến Dâng Khúc Cảm Tạ----76 0  
Đáp Ca TV 102 Viết Chung 0  
Dâng Lễ Lễ Vật Giao Ḥa----130 0  
Hiệp Lễ Ai Muốn Theo Ta 0 S   B   SB
Kết Lễ Mẹ Đồng Công----338 0  
       
       
       
 CN25TNA, Ngày 24 Tháng 09 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Niềm Vui Thiết Tha---85 0  
Đáp Ca TV 144 Cao Thanh Hoàng 0  
Dâng Lễ Hiến Dâng 0 S   B   SB
Hiệp Lễ Nếu Chúa Là 0  
Kết Lễ Ḷng Mẹ Từ Nhân----316 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 09 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 09 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ