Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016-2017
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN5TNA, Ngày 05 Tháng 02 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hăy Đến Tung Hô----77 0  
Đáp Ca TV 111 Xuân Minh 0 S   B   SB
Dâng Lễ T́m Về Chân Thiện Mỹ----229 0  
Hiệp Lễ Chúa Là Con Đường----166 0  
Kết Lễ Thắp Sáng Trong Con 0 S   B   T   TH
       
       
       
 CN6TNA, Ngày 12 Tháng 02 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
C7NTNA, Ngày 19 Tháng 02 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Chung Lời Cảm Tạ----65 0  
Đáp Ca TV 102 Mi Giáng 0  
Dâng Lễ Lễ Vật Giao Ḥa----130 0  
Hiệp Lễ Yêu Thương Phục Vụ 0  
Kết Lễ Đâu Có T́nh Yêu Thương----162 0  
       
       
       
 CN8TNA, Ngày 26 Tháng 02 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Chung Một Niềm Tin----66 0  
Đáp Ca TV 61 Mi Giáng 0  
Dâng Lễ Lời Dâng----107 0  
Hiệp Lễ T́nh Yêu Chúa----202 0  
Kết Lễ Xin Vâng----340 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 02 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 02 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ