Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016-2017
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Ngày 04 Tháng 06 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Xin Ngôi Ba Thiên Chúa----287 0  
Đáp Ca TV 103 Hoàng Kim (8,11,12) 0  
CTL Xin Chúa Thánh Thần----289 0  
Dâng Lễ Này Từng Giọt Rượu----105 0  
Hiệp Lễ Xin Chúa Thánh Thần 0  
Kết Lễ Thần Khí Chúa----290 0  
       
       
       
 CN Lễ Chúa Ba Ngôi, Ngày 11 Tháng 06 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Vinh Danh Ba Ngôi----99 0  
Đáp Ca Danien 3 Mi Giáng 0  
Dâng Lễ Ca Khúc Trầm Hương----104 0  
Hiệp Lễ Mầu Nhiệm Ba Ngôi 0  
Kết Lễ Vinh Danh Ba Ngôi 0  
       
       
       
CN Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa, Ngày 18 Tháng 06 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Người Ơi Mau Tới 0 S   B   SB
Đáp Ca TV 147 Martinô 0 S   B   SB
Dâng Lễ Biết Bao Là Hạt Lúa 0 S  A  B  T  TH
Hiệp Lễ Chúa Trong Ḷng Con 0  
Kết Lễ Dâng Người Cha 0 S   B   SB
       
       
       
 CN12TNA, Ngày 25 Tháng 06 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Về Nơi Đây----98 0  
Đáp Ca TV 68 Hải Triều 0  
Dâng Lễ Dâng Chúa Đời Con 0  
Hiệp Lễ Đừng Sợ 0  
Kết Lễ Dem Tin Mừng----274 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 06 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 06 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ