Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016-2017
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN26TNA, Ngày 01 Tháng 10 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Chung Lời Cảm Tạ----65 0  
Đáp Ca TV 24 Hoàng Kim 0  
Dâng Lễ Lời con Nguyện----132 0  
Hiệp Lễ T́nh Ca Vô Tận 0 S   B   SB
Kết Lễ Kinh Tạ Lễ----275 0  
       
       
       
 CN27TNA, Ngày 08 Tháng 10 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Bài Ca Mới----61 0  
Đáp Ca TV 79 Mi Giáng 0  
Dâng Lễ Xin Dâng 0 S   B   SB
Hiệp Lễ T́nh Yêu Chúa----202 0 S   B   SB
Kết Lễ Lạy Nữ Vương Mân Côi----313 0  
       
       
       
CN28TNA, Ngày 15 Tháng 10 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Thánh Lễ Misa----87 0  
Đáp Ca TV 22 Xuân Thảo 0  
Dâng Lễ Bài Ca Dâng Hiến----215 0  
Hiệp Lễ Chúa Đă Mời Gọi 0  
Kết Lễ Hoa Mân Côi----324 0  
       
       
       
 CN29TNA, Ngày 22 Tháng 10 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Đẹp Thay 0  
Đáp Ca TV 95 ĐCH 0  
Dâng Lễ Đôi Tay Này----112 0  
Hiệp Lễ Tâm T́nh Hiến Dâng----220 0  
Kết Lễ Lời Nguyện Truyền Giáo----277 0  
       
       
       
 CN30TNA, Ngày 29 Tháng 10 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Đâu Có T́nh Yêu Thương----162 0  
Đáp Ca TV 17 Paul Nguyễn 0  
Dâng Lễ Dâng----121 0  
Hiệp Lễ Luật Yêu Thương----41 0  
Kết Lễ Nữ Vương Mân Côi----320 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 10 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ