Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN27TNC, Ngày 02 Tháng 10 Năm 2016
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Bài Ca Mới----61 0  
Đáp Ca TV 94 Hải Triều 0  
Dâng Lễ Xin Ban Thêm Ḷng Tin----265 0  
Hiệp Lễ Làm Điều Phải Làm 0  
Kết Lễ Lạy Nữ Vương Mân Côi----313 0  
       
       
       
 CN28TNC, Ngày 09 Tháng 10 Năm 2016
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Chung Lời Cảm Tạ----65 0  
Đáp Ca TV 97 HVH 0  
Dâng Lễ Tạ Ơn Trời----224 0  
Hiệp Lễ Ḷng Biết Ơn 0  
Kết Lễ Hoa Mân Côi----324 0  
       
       
       
CN29TNC, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2016
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Cửa Công Chính----72 0  
Đáp Ca TV 120 Thái Nguyên 0  
Dâng Lễ Của Lễ Con Dâng----120 0  
Hiệp Lễ Cầu Nguyện Luôn 0 S   B   T   TH
Kết Lễ Lời Mẹ Nhắn Nhủ----311 0  
       
       
       
 CN30TNC, Ngày 23 Tháng 10 Năm 2016
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Đẹp Thay 0  
Đáp Ca TV 33 Mai Tâm 0  
Dâng Lễ Tâm T́nh Hiến Dâng----220 0  
Hiệp Lễ Chứng Nhân T́nh Yêu----152 0  
Kết Lễ Lời Nguyện Truyền Giáo----277 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 10 Năm 2016
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 10 Năm 2016
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ