Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN10TNC, Ngày 05 Tháng 06 Năm 2016
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Niềm Hy Vọng Hằng Sống----371 0  
Đáp Ca TV 29 Thiên Lư 0  
Dâng Lễ Tín Thác Vào Ḷng Thương Xót Chúa 0  
Hiệp Lễ Chúa Chạnh Ḷng Thương 0  
Kết Lễ Trái Tim Cha----396    
       
       
       
 CN11TNC, Ngày 12 Tháng 06 Năm 2016
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Đi Về Nhà Chúa----75 0  
Đáp Ca TV 31 Martinô 0 S   B   SB
Dâng Lễ Tôi Chỉ Ước Trông 0  
Hiệp Lễ V́ Đă Yêu Nhiều 0  
Kết Lễ Lạy Chúa----243 0  
       
       
       
CN12TNC, Ngày 19 Tháng 06 Năm 2016
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Về Bên Chúa----94 0  
Đáp Ca TV 62 Kim Long(câu 1,2,3,5) 0 S   B   SB
Dâng Lễ T́nh Thương Nhiệm Mầu----190 0  
Hiệp Lễ Theo Chúa----232 0  
Kết Lễ Ánh Sáng Đời Con 0 S   B   SB
       
       
       
 CN13TNC, Ngày 26 Tháng 06 Năm 2016
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hăy Đến Dâng Khúc Cảm Tạ----76 0  
Đáp Ca TV 15 Ân Đức (câu 2,3,4) 0  
Dâng Lễ Ca T́nh Tri A^m----250 0  
Hiệp Lễ Chứng Nhân T́nh Yêu----152 0  
Kết Lễ Lời Nguyện Truyền Giáo----277 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 06 Năm 2016
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 06 Năm 2016
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ