Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN6PSC, Ngày 01 Tháng 05 Năm 2016
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Vang Tiếng Ngợi Khen----92 0  
Đáp Ca TV 66 Mai Tâm 0  
Dâng Lễ Lễ Vật Giao Ḥa---130 0  
Hiệp Lễ Ai Yêu Mến Thầy 0  
Kết Lễ Đâu Có T́nh Yêu Thương----162 0  
       
       
       
 CN Lễ Chúa Lên Trời, Ngày 08 Tháng 05 Năm 2016
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời----56 0  
Đáp Ca TV 46 Hải Triều 0 S   B  
Dâng Lễ Tựa Trầm Hương 0 S   B   SB
Hiệp Lễ Chúa Về Trời, Con Ra Đi 0  
Kết Lễ Ngàn Hoa----333 0  
       
       
       
CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Ngày 15 Tháng 05 Năm 2016
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Xin Thánh Thần 0  
Đáp Ca TV 103 Hoàng Kim 0  
CTL Lạy Thánh Linh 0  
Dâng Lễ Thánh Thần Hăy Đến----288 0  
Hiệp Lễ Nguyện Xin Chúa Thánh Linh 0  
  Ngọn Nến Thánh Thần 0  
Kết Lễ Thần Khí Chúa----290 0  
       
       
       
 CN Lễ Chúa Ba Ngôi, Ngày 22 Tháng 05 Năm 2016
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Vinh Danh Ba Ngôi----99 0  
Đáp Ca TV 32 Kim Long (Đáp 1, câu 3,4,5) 0  
Dâng Lễ Ca Khúc Trầm Hương----104 0  
Hiệp Lễ Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi 0 S   B   SB
Kết Lễ Nguồn Cậy Trông----325 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 05 Năm 2016
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 05 Năm 2016
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ