Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN23TNC, Ngày 04 Tháng 09 Năm 2016
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Trăm Triệu Lời Ca----91 0  
Đáp Ca TV 89 Martinô 0 S   B   SB
Dâng Lễ Theo Chúa----232 0  
Hiệp Lễ Một Đời Theo Chúa 0  
Kết Lễ Trong An B́nh----284 0  
       
       
       
 CN24TNC, Ngày 11 Tháng 09 Năm 2016
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Đến Với Ḷng Thương Xót 0 S   B   SB
Đáp Ca TV 50 Xuân Thảo (Đ2 C1,2,4) 0  
Dâng Lễ Chờ Mong 0 S   B   SB
Hiệp Lễ Tín Thác vào Ḷng Thương Xót Chúa 0  
Kết Lễ Lạy Mẹ Xin Yên Ủi----326 0  
       
       
       
CN25TNC, Ngày 18 Tháng 09 Năm 2016
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Vang Tiếng Ngợi Khen----92 0  
Đáp Ca TV 112 Xuân Minh 0  
Dâng Lễ Sống Trung Tín 0  
Hiệp Lễ Chúa Là Mục Tử----182 0  
Kết Lễ Ḱa Ai----310 0  
       
       
       
 CN26TNC, Ngày 25 Tháng 09 Năm 2016
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Đâu Có T́nh Yêu Thương----162 0  
Đáp Ca TV 145 Martinô 0  
Dâng Lễ Chia Sẻ Huynh Đệ 0  
Hiệp Lễ Hướng Đến Tha Nhân 0  
Kết Lễ Nơi Nào Có T́nh Yêu----263 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 09 Năm 2016
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 09 Năm 2016
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ