Bài Hát Chúa Nhật: 2009-2010-2011-2012 - 2013 - 2014 - 2015 -2016-2017-2018 - 2019 - 2020
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN2 MVB, Ngày 06 Tháng 12 Năm 2020
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Nguyện Mùa Vọng----2 0  
Đáp Ca TV 84 Hải Triều 0  
Dâng Lễ Lễ Dâng Trông Đợi----4 0  
Hiệp Lễ Tiếng Gọi Trong Sa Mạc 0  
Kết Lễ Ḱa Ai----310 0  
       
       
       
 CN3 MVB, Ngày 13 Tháng 12 Năm 2020
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hân Hoan Cảm Tạ 0 S   B   SB
Đáp Ca Magnificat  Thái Nguyên 0 S   B   SB
Dâng Lễ Lễ Dâng Trông Đợi----4 0  
Hiệp Lễ Khi Chúa Đến 0 S   B   SB
Kết Lễ Ca Ngợi Chúa----306 0  
       
       
       
 CN4 MVB, Ngày 20 Tháng 12 Năm 2020
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Trời Cao----10 0  
Đáp Ca TV 88 Thái Nguyên 0 S   B   SB
Dâng Lễ Lê Dâng Trông Đợi----4 0  
Hiệp Lễ Mong Chờ Giêsu 0 S  A  B  T  TH
Kết Lễ Xin Vâng----340 0  
       
       
       
Đại Lễ Giáng Sinh, Ngày 25 Tháng 12 Năm 2020
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Tiếng Hát Thiên Thần----13 0  
Đáp Ca TV 97 Martinô 0 S   B   SB
Dâng Lễ Cao Cung Lên----15 0  
Hiệp Lễ Vinh Danh Thiên Chúa 0  
Kết Lễ Hang Bêlem----14 0  
       
       
       
 Lễ Thánh Gia, Ngày 27 Tháng 12 Năm 2020
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Loài Người Ơi----18 0  
Đáp Ca TV 127 Hải Triều 0  
Dâng Lễ Trời Đêm Bêlem 0  
Hiệp Lễ Mùa Đông Năm Ấy 0  
Kết Lễ Gương Thánh Gia----21 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 12 Năm 2020
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 12 Năm 2020
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ