Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016-2017-2018 - 2019-2020
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN27TNA, Ngày 04 Tháng 10 Năm 2020
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Con Hân Hoan----68 0  
Đáp Ca TV 79 Martinô 0  
Dâng Lễ Dâng Người----114 0  
Hiệp Lễ Con Đường Bé Nhỏ----268 0  
Kết Lễ Nữ Vương Mân Côi----320 0  
       
       
       
 
 CN28TNA, Ngày 11 Tháng 10 Năm 2020
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Lên Đền Thánh----80 0  
Đáp Ca TV 22 Hải Triều 0  
Dâng Lễ Dâng Hồn Xác----122 0  
Hiệp Lễ T́nh Thiên Chúa----150 0  
Kết Lễ Lạy Nữ Vương Mân Côi----313 0  
       
       
       
 CN29TNA, Ngày 18 Tháng 10 Năm 2020
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Tâm Tư Con Reo Mừng----86 0  
Đáp Ca TV 95 HVH 0 S   B   SB
Dâng Lễ Theo Hương Trầm----135 0  
Hiệp Lễ T́nh Thương Nhiệm Mầu----190 0  
Kết Lễ Hoa Mân Côi----324 0  
       
       
       
CN30TNA, Ngày 25 Tháng 10 Năm 2020
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Ngợi Ca----83 0  
Đáp Ca TV 17 Mi Giáng 0 S   B   SB
Dâng Lễ Dâng 2----133 0  
Hiệp Lễ Đẹp Thay 0  
Kết Lễ Con Xin Dâng Mẹ----294 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 10 Năm 2020
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 10 Năm 2020
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ