Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016-2017-2018 - 2019
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN27TNC, Ngày 06 Tháng 10 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Bài Ca Mới----61 0  
Đáp Ca TV 94 Kim Long 0  
Dâng Lễ Xin Ban Thêm Ḷng Tin----265 0  
Hiệp Lễ Niềm Xác Tín Của Con----185 0  
  Tôi Tin----259 0  
  Trọn Niềm Tin Mến----260 0  
Kết Lễ Nữ Vương Mân Côi----320 0  
       
       
       
 CN28TNC, Ngày 13 Tháng 10 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Chung Lời Cảm Tạ----65 0  
Đáp Ca TV 97 HVH 0  
Dâng Lễ Tạ Ơn Trời----224 0  
Hiệp Lễ Hồng Ân Thiên Chúa----262 0  
  Cảm Tạ Chúa----158 0  
  Xin Tri Ân----199 0  
Kết Lễ Hoa Mân Côi----324 0  
       
       
       
CN29TNC, Ngày 20 Tháng 10 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Đẹp Thay 0  
Đáp Ca TV 120 Nguyễn Chánh 0  
Dâng Lễ Tâm T́nh Hiến Dâng----220 0  
Hiệp Lễ Hăy Đi Rao Giảng 0  
  Được Sai Đi 0  
  Chứng Nhân T́nh Yêu----152 0  
Kết Lễ Thần Khí Chúa Sai Đi 0  
       
       
       
 CN30TNC, Ngày 27 Tháng 10 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Cửa Công Chính----72 0  
Đáp Ca TV 33 Mai Tâm 0  
Dâng Lễ Xin Dâng Lên----106 0  
Hiệp Lễ Xin Chúa Xót Thương 0  
  Chỉ Một T́nh Mến 0  
  Con Đường Bé Nhỏ----268 0  
Kết Lễ Lạy Nữ Vương Mân Côi----313 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 10 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 10 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ