Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016-2017-2018-2019
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN5MCC, Ngày 07 Tháng 04 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Lạy Chúa----243 0  
Đáp Ca TV 125 Thái Nguyên 0 S   B   SB
Dâng Lễ Dâng Chúa Trời----110 0  
Hiệp Lễ Trở Về Ḷng Thương Xót Chúa 0  
Kết Lễ Lạy Thánh Giuse----346 0  
       
       
       
 CN Lễ Lá, Ngày 14 Tháng 04 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Vang Lời Tụng Ca----44 0  
Đáp Ca TV 21 Hải Nguyễn 0 S   B   T   TH
Dâng Lễ Con Dâng Hy Lễ Này----113 0  
Hiệp Lễ Thánh Giá Nguồn Cứu Độ 0 S   B   SB
Kết Lễ Mẹ Đồng Công----338 0  
       
       
       
CNPS1, Ngày 21 Tháng 04 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Nào Ta Hăy Mừng Vui----49 0  
Rảy Nước Thánh Tôi Đă Thấy Nước----59 0  
Đáp Ca Khải Hoàn Ca----55 0 S   B   SB
Ca Tiếp Liên Hoan Ca Phục Sinh 0  
Dâng Lễ Hy Lễ Vượt Qua 0 S   B   SB
Hiệp Lễ Ca Mừng Ơn Cứu Độ 0 S  A  B  T  TH
Kết Lễ Chúa Phục Sinh----52 0 S  A  B  T  TH
       
 CNPS2, Ngày 28 Tháng 04 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Một Ngày Mới----48 0 S   B   SB
Rảy Nước Thánh Tôi Đă Thấy Nước----59 0  
Đáp Ca TV 117 Thái Nguyên 0  
Dâng Lễ Tiến Ca Phục Sinh 0 S   B   SB
Hiệp Lễ Không Thấy Mà Tin----54 0  
  Xin Ban Thêm Ḷng Tin----265 0 S   T   ST
Kết Lễ Kinh Tạ Lễ----275 0  
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 04 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 04 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ