Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016-2017-2018-2019
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN18TNC, Ngày 04 Tháng 08 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Cửa Công Chính----72 0  
Đáp Ca TV 94 Kim Long 0  
Dâng Lễ Lời Dâng----107 0  
Hiệp Lễ Ca T́nh Tri Âm----250 0  
Kết Lễ Dâng Mẹ----307 0  
       
       
       
 CN19TNC, Ngày 11 Tháng 08 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Niềm Vui Thiết Tha----85 0  
Đáp Ca TV 32 Martinô 0  
Dâng Lễ Bánh Thơm Rượu Nồng----101 0  
Hiệp Lễ Hướng Về Chúa----193 0  
  Mong Về Bên Chúa----235 0  
  Chúng Con Cần Đến Chúa----168 0  
Kết Lễ Ra Về----279 0  
       
       
       
CN20TNC, Ngày 18 Tháng 08 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Ngợi Ca----83 0  
Đáp Ca TV 39 Ngọc Cẩn 0  
Dâng Lễ Xin Chúa Thiên Đ́nh----140 0  
Hiệp Lễ Đừng Bỏ Tôi Đơn Hành----180 0  
  Chúa Vẫn Thánh Hóa----172 0  
  Xin Thêm Ḷng Tin 0 S   B   SB
Kết Lễ Tận Hiến Cho Mẹ----323 0  
       
       
       
 CN21TNC, Ngày 25 Tháng 08 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Đi Về Nhà Chúa----75 0  
Đáp Ca TV 116 Mi Giáng 0  
Dâng Lễ Hy Tế Tuyệt Vời 0  
Hiệp Lễ Lời Ca Thiên Thu----225 0  
  Bốn Mùa Yêu Thương----226 0  
  T́m Về Chân Thiện Mỹ----229 0  
Kết Lễ Trinh Vương Maria----331 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 08 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 08 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ