Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016-2017-2018-2019

 CN22TNC, Ngày 01 Tháng 09 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Thanh Lễ Misa----87 0  
Đáp Ca TV 67 Kim Long 0  
Dâng Lễ Con Xin Tiến Dâng 2----119 0  
Hiệp Lễ Hướng Về Chúa----193 0  
  Mong Về Bên Chúa----235 0  
  Chúng Con Cần Đến Chúa----168 0  
Kết Lễ Sống Gần Mẹ----301 0  
       
       
       
 CN23TNC, Ngày 08 Tháng 09 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Tôi Muốn Hát----90 0  
Đáp Ca TV 89 Martinô 0  
Dâng Lễ Dâng Chúa Đời Con 0  
Hiệp Lễ Theo Chúa 0 S  A  B  T  TH
  Ai Muốn Theo Ta 0 S   B   SB
  Hăy Từ Bỏ Ḿnh 0  
Kết Lễ Bài Ca Dâng Mẹ----328 0  
       
       
       
CN24TNC, Ngày 15 Tháng 09 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hát Lên Bài Ca----74 0  
Đáp Ca TV 50  ĐCH 0  
Dâng Lễ Lễ Vật Giao Ḥa----130 0  
Hiệp Lễ T́nh Yêu Thiên Chúa----258 0  
  Cha Ơi Con Đă Về 0 S   T   ST
  Cho Con T́m Về 0  
Kết Lễ Đem Tin Mừng----274 0  
       
       
       
 CN25TNC, Ngày 22 Tháng 09 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Ngàn Dân Ơi----82 0  
Đáp Ca TV 112 Kim Long 0  
Dâng Lễ Dâng Lễ 1 0 S   B   SB
Hiệp Lễ  Con Hướng Về Chúa----141 0 S   B   SB
  Chúa Vẫn Thánh Hóa----172 0 S   T   ST
  Sống Trung Tín 0  
Kết Lễ Mẹ Đẹp Tươi----336 0  
       
       
       
 CN26TNC, Ngày 29 Tháng 09 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Cửa Công Chính----72 0  
Đáp Ca TV 145 Martinô 0  
Dâng Lễ Dâng Cha 1 0  
Hiệp Lễ Mong Chẳng C̣n Ǵ 0  
  Chúa Là Gia Nghiệp----146 0  
  Nay Con Sẽ Lấy Ǵ 0  
Kết Lễ Trong An B́nh----284 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 09 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ