Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN1MVA, Ngày 01 Tháng 12 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Trời Cao----10 0  
Đáp Ca TV121 Xuân Minh 0  
Dâng Lễ Này Từng Giọt Rượu----105 0  
Hiệp Lễ Maranatha 0  
Kết Lễ Nguyện Mùa Vọng----2 0  
       
       
       
 CN2MVA, Ngày 08 Tháng 12 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Nước Trời Đă Gần----3 0  
Đáp Ca TV 71 Martinô 0 S
Dâng Lễ Lễ Dâng Trông Đợi----4 0  
Hiệp Lễ Chờ Ngày Chúa Đến 0 S   B   SB
Kết Lễ Xin Chúa Xuống----6 0  
       
       
       
CN3MVA, Ngày 15 Tháng 12 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Vui Lên----8 0  
Đáp Ca TV 145 Phương Anh 0  
Dâng Lễ Lễ Dâng Trông Đợị----4 0  
Hiệp Lễ Ngày Ấy 0  
Kết Lễ Vui Lên Sion----7 0  
       
       
       
 CN4MVA, Ngày 22 Tháng 12 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Trời Cao----10 0  
Đáp Ca TV 23 Martinô 0 S
Dâng Lễ Con Xin Tiến Dâng----118 0  
Hiệp Lễ Mong Chờ Giêsu 0 S  A  B  T  TH
Kết Lễ Ra Về----279    
       
       
       
 Đại Lễ Giáng Sinh, Ngày 25 Tháng 12 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Tiếng Hát Thiên Thần----13 0  
Đáp Ca TV 96 Ngọc Cẩn 0 S  B  SB
Dâng Lễ Dâng Lễ Noel 0 S   A   B   TH
Hiệp Lễ Chúa Ra Đời 0  
Kết Lễ Hang Bêlem----14 0  
       
       
       
 CN Lễ Thánh Gia, Ngày 29 Tháng 12 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Loài Người Ơi----18 0  
Đáp Ca TV 127 Xuân Minh 0 S   B   SB
Dâng Lễ Trời Đêm Bêlem 0  
Hiệp Lễ Đêm Yêu Thương 0  
Kết Lễ Gương Thánh Gia 0 S   B   SB