Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN3MCC, Ngày 03 Tháng 03 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Mùa Chay Thánh 0 S   B   SB
Đáp Ca TV 102 Viết Chung 0  
Dâng Lễ Tiến Dâng Lên----137 0  
Hiệp Lễ Chúa Vẫn Thứ Tha 0  
       
       
       
 CN4MCC, Ngày 10 Tháng 03 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Mùa Chay Thánh 0 S   B   SB
Đáp Ca TV 33 Cát Minh 0 S   B   SB
Dâng Lễ Dâng Hồn Xác----122 0  
Hiệp Lễ Chờ Mong 0  
       
       
       
CN5MCC, Ngày 17 Tháng 03 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Mùa Chay Thánh 0 S   B   SB
Đáp Ca TV 125 Nguyễn Duy 0  
Dâng Lễ Dâng Niềm Cảm Mến----125 0  
Hiệp Lễ Bài Ca Thống Hối 0 S  A  B  TH
       
       
       
 CN Lễ Lá, Ngày 24 Tháng 03 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Chúa Vào Thành----39 0  
Đáp Ca TV 21 Quốc Vinh 0  
Dâng Lễ Con Dâng Hy Lễ Này----113 0  
Hiệp Lễ Bước Chân Chúa 0  
  Xin Vâng Y Cha 0  
Kết Lễ Mẹ Đồng Công----338 0  
       
       
       
 Thứ Sáu Tuần Thánh, Ngày 29 Tháng 03 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Con Đường Chúa Đă Đi Qua----25 0  
Đáp Ca Con Phó Linh Hồn-TV30 ĐCH 0  
Thờ Kính TG Kính Thờ Thánh Giá 0  
Hôn Kính TG Thập Giá Ngất Cao 0  
Hiệp Lễ Yêu Thương Kẻ Thù 0  
       
       
       
 CN Đại Lễ Phục Sinh, Ngày 31 Tháng 03 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Nào Ta Hăy Mừng Vui----49 0  
Rảy Nước Thánh Tôi Đă Thấy Nước----59 0  
Đáp Ca TV 117 HVH 0  
CTL Hoan Ca Phục Sinh 0  
Dâng Lễ Hy Lễ Vượt Qua 0 S   B   SB
Hiệp Lễ Khúc Khải Hoàn 0  
Kết Lễ Chúa Yêu Trần Thế 0