Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa, Ngày 02 Tháng 06 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Ta Là Bánh Hằng Sống----189 0  
CTL Ca tiếp liên----41 phần kinh nguyện    
Đáp Ca TV 109 Mi Trầm 0  
Dâng Lễ Thân Lúa Miến----134 0  
Hiệp Lễ Chính Ḿnh Máu Chúa 0 S   B   SB
Kết Lễ Lạy Chúa Con Tin 0  
       
       
       
 CNTN10C, Ngày 09 Tháng 06 Năm 20123
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Thánh Tâm Giêsu----395 0  
Đáp Ca TV 29 Xuân Minh 0 S   B   SB
Dâng Lễ Xin Dâng Lên 6 0  
Hiệp Lễ Chúa Luôn C̣n Măi----270 0  
Kết Lễ Trái Tim Người----398 0  
       
       
       
CNTN11C, Ngày 16 Tháng 06 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Đi Về Nhà Chúa----75 0  
Đáp Ca TV 31 Kim Long 0 S   B   SB
Dâng Lễ Dâng Người Cha 0 S   B   SB
Hiệp Lễ Con Náu Nương Nơi Ngài 0  
Kết Lễ Cầu Cho Cha Mẹ 2 0  
       
       
       
 CNTN12C, Ngày 23 Tháng 06 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Tôi Muốn Hát----90 0  
Đáp Ca TV 62 Xuân Minh 0 S   B   T   TH
Dâng Lễ Hiệp Dâng----128 0  
Hiệp Lễ Thầy Là Đức Kitô 0  
Kết Lễ Lạy Chúa Con Tin 0  
       
       
       
 CNTN13C, Ngày 30 Tháng 06 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Về Đây Họp Mừng 0  
Đáp Ca TV 15 Thái Nguyên 0  
Dâng Lễ Đôi Tay Này----112 0  
Hiệp Lễ Đi Theo Chúa 0  
Kết Lễ Lạy Chúa con Tin 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 06 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ