Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CNTN27C, Ngày 06 Tháng 10 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca TV 94 HVH 0  
Dâng Lễ Dâng Trong Niềm Tin 0  
Hiệp Lễ Xin Thêm Ḷng Tin 0  
Kết Lễ Mẹ Hằng Cứu Giúp 0  
       
       
       
 CNTN28C, Ngày 13 Tháng 10 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca TV 97 Martinô 0 S   B   SB
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ Cám Dỗ Trong Đời 0 S   B   SB
Kết Lễ      
       
       
       
CNTN29C, Ngày 20 Tháng 10 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Đi Về Nhà Chúa----75 0  
Đáp Ca TV 120 Ơn Phù Trợ 0  
Dâng Lễ Thân Lúa Miến----134 0  
Hiệp Lễ Người Đi 0  
Kết Lễ Lạy Chúa Con Tin 0  
       
       
       
 CNTN30C, Ngày 27 Tháng 10 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Con Sẽ Bước Lên----71 0  
Đáp Ca TV 33 Kim Long 0 S   B   SB
Dâng Lễ Dâng Hồn Xác----122 0  
Hiệp Lễ Tin Cậy Mến----221 0  
Kết Lễ Xin Vâng----340 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 10 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 10 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ