Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CNTN22C, Ngày 01 Tháng 09 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Nhập Lễ 2----84 0  
Đáp Ca TV 67 Martinô 0  
Dâng Lễ Lời Con Nguyện----132 0  
Hiệp Lễ Con Đường Bé Nhỏ----268 0  
Kết Lễ Lạy Chúa Con Tin 0  
       
       
       
 CNTN23C, Ngày 08 Tháng 09 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Lên Đền Thánh----80 0  
Đáp Ca TV 89 Kim Long 0  
Dâng Lễ Con Chỉ Là Tạo Vật----159 0  
Hiệp Lễ Bao La T́nh Chúa 0  
Kết Lễ Lạy Chúa Con Tin 0  
       
       
       
CNTN24C, Ngày 15 Tháng 09 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hăy Trở Về 0  
Đáp Ca TV 50 Thái Nguyên 0 S   B   SB
Dâng Lễ Tiến Dâng Lên----137 0  
Hiệp Lễ Một Ḷng Tự Hối 0 S   B   SB
Kết Lễ Lạy Chúa Con Tin 0  
       
       
       
 CNTN25C, Ngày 22 Tháng 09 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Tôi Muốn Hát----90 0  
Đáp Ca TV 112 Thái Nguyên 0  
Dâng Lễ Hiệp Dâng----128 0  
Hiệp Lễ Xin Tạ Ơn 0  
Kết Lễ Lạy Chúa Con Tin 0  
       
       
       
 CNTN26C, Ngày 29 Tháng 09 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Lên Đền Ngài 0 S   B   T   TH
Đáp Ca TV 145 Thái Nguyên 0 S   B   SB
Dâng Lễ Này Từng Giọt Rượu----105 0  
Hiệp Lễ Xin Được Sống Một Đời 0 S   B   SB
Kết Lễ Lạy Chúa Con Tin 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 09 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ