Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

Đêm Mầu Nhiệm   S  A  T

 CN2MVC, Ngày 06 Tháng 12 Năm 2015
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Mau Mau Dọn Đường 0 S   B   SB
Đáp Ca TV 125 Hải Triều 0 S   B   SB
Dâng Lễ Nước Trời Đă Gần----3 0 S   T   ST
Hiệp Lễ Tiếng Gọi Trong Sa Mạc 0  
Kết Lễ Xin Chúa Xuống----6 0  
       
       
       
 CN3MVC, Ngày 13 Tháng 12 Năm 2015
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Vui Lên----8 0  
Đáp Ca Này Dân Xion ( Martinô ) 0  
Dâng Lễ Đợi Trông 0 S  A  B  T  TH
Hiệp Lễ Để Chúa Đến 0 S   B   SB
Kết Lễ Vui Lên Xion----7 0  
       
       
       
CN4MVC, Ngày 20 Tháng 12 Năm 2015
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Trời Cao----10 0  
Đáp Ca TV 79 Minh Tâm 0 S   B   SB
Dâng Lễ Lễ Dâng Mùa Vọng 0 S   B   SB
Hiệp Lễ Mây Ơi Mưa Xuống 0 S   B   SB
Kết Lễ Nguyện Trời Cao----9 0  
       
       
       
 CN Lễ Thánh Gia, Ngày 27 Tháng 12 Năm 2015
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hân Hoan Muôn Lời 0 S   B   SB
Đáp Ca TV 127 Thái Nguyên 0  
Dâng Lễ Tựa Trầm Hương 0 S   B   SB
Hiệp Lễ Mùa Đông Năm Ấy 0  
  Đêm Mầu Nhiệm 0 S   A   T
Kết Lễ Gương Thánh Gia 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 12 Năm 2015
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 12 Năm 2015
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ