Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN5PSB, Ngày 03 Tháng 05 Năm 2015
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Bài Ca Mới----61 0  
Đáp Ca TV 21 Mi Giáng 0  
Dâng Lễ T́m Về Chân Thiện Mỹ----229 0  
Hiệp Lễ Chúa Là Cây Nho----148 0  
Kết Lễ Tháng Hoa----328 0  
       
       
       
 CN6PSB, Ngày 10 Tháng 05 Năm 2015
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Ca Lên Đi 4----64 0  
Đáp Ca TV 97 Mi Giáng 0 S   B   SB
Dâng Lễ Lễ Vật Giao Ḥa----130 0  
Hiệp Lễ Hăy Yêu Mến Nhau 0 S   B   SB
Kết Lễ Đâu Có T́nh Yêu Thương----162 0  
Ngày Hiền Mẫu Mẹ Của Con 0 S
       
       
CN Lễ Chúa Lên Trời, Ngày 17 Tháng 05 Năm 2015
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời----56 0  
Đáp Ca TV 46 Hải Triều 0  
Dâng Lễ Tựa Làn Trầm Hương----139 0  
Hiệp Lễ Chúa Về Trời con Ra Đi 0  
Kết Lễ Ra Về----279    
       
       
       
 CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Ngày 24 Tháng 05 Năm 2015
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Xin Ngôi Ba Thiên Chúa----287 0  
Đáp Ca TV 103 Hoàng Kim 0 S   A   B   T   TH
CTL Lạy Thánh Linh 0  
Dâng Lễ Thánh Thần Hăy Đến----288 0  
Hiệp Lễ Ta Đi 0 S   B   T   TH
Kết Lễ Thần Khí Chúa----290   S   B   SB
       
       
       
 CN Lễ Chúa Ba Ngôi, Ngày 31 Tháng 05 Năm 2015
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Vinh Danh Ba Ngôi----99 0  
Đáp Ca TV 32 Thiên Lư 0  
Dâng Lễ Ca Khúc Trầm Hương----104 0  
Hiệp Lễ Mầu Nhiệm Ba Ngôi 0 S   B   SB
Kết Lễ Nguồn Cậy Trông----325 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 05 Năm 2015
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ