Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 -2014
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN18TNA, Ngày 03 Tháng 08 Năm 2014
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Chúa Là Mục Tử----182 0  
Đáp Ca TV 144 Martinô 0 S
Dâng Lễ Kinh Dâng Lễ----129 0  
Hiệp Lễ Lắng Nghe Lời Chúa----217 0  
Kết Lễ Nhân Chứng Phúc Âm----278 0  
       
       
       
 CN19TNA, Ngày 10 Tháng 08 Năm 2014
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Chung Một Niềm Tin----66 0  
Đáp Ca TV 84 Xuân Minh 0  
Dâng Lễ Hiệp Dâng----128 0  
Hiệp Lễ Cho Con Vững Tin 0  
Kết Lễ Thánh Lễ Đă Hết Rồi----283 0  
       
       
       
CN20TNA, Ngày 17 Tháng 08 Năm 2014
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Con Hân Hoan----69 0  
Đáp Ca TV 66 Hải Triều 0  
Dâng Lễ Kinh Dâng Lễ----129 0  
Hiệp Lễ Chúa Vẫn Thánh Hóa----172 0  
Kết Lễ Trinh Vương Maria----331 0  
       
       
       
 CN21TNA, Ngày 24 Tháng 08 Năm 2014
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hồn Tôi Ơi----78 0  
Đáp Ca TV 137 ĐCH 0  
Dâng Lễ Nguyện Dâng Chúa----133 0  
Hiệp Lễ Xin Tôn Vinh 0  
Kết Lễ Đem Tin Mừng----274 0  
       
       
       
 CN22TNA, Ngày 28 Tháng 08 Năm 2014
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Ngợi Ca----83 0  
Đáp Ca TV 62 Kim Long 0  
Dâng Lễ Con Chỉ Là Tạo Vật----159 0  
Hiệp Lễ Đường Thập Giá 0  
Kết Lễ Avê Maria con Chào Mẹ----291 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 08 Năm 2014
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ