Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CNTN, Ngày 00 Tháng 02 Năm 2014
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CN5TNA, Ngày 09 Tháng 02 Năm 2014
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Con Sẽ Bước Lên----71 0  
Đáp Ca TV 111 ĐCH 0 S   T   ST
Dâng Lễ Dấu Ấn T́nh Yêu----163 0  
Hiệp Lễ Tâm T́nh Hiến Dâng----220 0  
Kết Lễ Sống Chứng Nhân----281 0  
       
       
       
CN6TNA, Ngày 16 Tháng 02 Năm 2014
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Cửa Công Chính----72 0  
Đáp Ca TV 118 Kim  Long 0 S   B   SB
Dâng Lễ Con Xin Tiến Dâng 1----118 0  
Hiệp Lễ Bao La T́nh Chúa 0  
Kết Lễ Thánh Lễ Đă Hết Rồi----283 0  
       
       
       
 CN7TNA, Ngày 23 Tháng 02 Năm 2014
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Thánh Lễ Misa----87 0  
Đáp Ca TV 102 Thái Nguyên 0 S   B   SB
Dâng Lễ Thân Lúa Miến---134 0  
Hiệp Lễ Hăy Thứ Tha 0  
Kết Lễ Đâu Có T́nh Yêu Thương----162 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 02 Năm 2014
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 02 Năm 2014
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ