Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN5MCA, Ngày 06 Tháng 04 Năm 2014
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Trên Con Đường Trở Về----37 0 S   T   ST
Đáp Ca TV 129 Xuân Minh 0 S   B   SB
Dâng Lễ Trên Đĩa Thánh----138 0  
Hiệp Lễ T́m Về Chân Thiện Mỹ----229 0  
Kết Lễ Mẹ Đồng Công----338 0  
       
       
       
 CN6MCA, Ngày 13 Tháng 04 Năm 2014
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
CN Đại Lễ Phục Sinh, Ngày 20 Tháng 04 Năm 2014
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Nào Ta Hăy Mừng Vui----49 0  
Phép Nước Tôi Đă Thấy Nước----59 0  
Đáp Ca TV 117 ĐCH 0 S   B   SB
Dâng Lễ Dâng Lễ Phục Sinh 0 S   B   SB
Hiệp Lễ Chúa Chiến Thắng Khải Hoàn 0 S   T   ST
Kết Lễ Allêluia Hát Lên Người Ơi 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 04 Năm 2014
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 04 Năm 2014
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 04 Năm 2014
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ