Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN2MVB, Ngày 07 Tháng 12 Năm 2014
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Mau Mau Dọn Đường 0 S   B   SB
Đáp Ca TV 84 Xuân Minh 0  
Dâng Lễ Nước Trời Đă Gần----3 0 S   T   ST
Hiệp Lễ Tiếng Gọi Trong Sa Mạc 0  
Kết Lễ Xin Chúa Xuống----6 0  
       
       
       
 CN3MVB, Ngày 14 Tháng 12 Năm 2014
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Vui Lên----8 0  
Đáp Ca TV Magnificat, Thái Nguyên 0 S   B   SB
Dâng Lễ Lễ Dâng Trông Đợi----4 0  
Hiệp Lễ Người Làm Chứng 0  
Kết Lễ Vui Lên Sion----7 0  
       
       
       
CN4MVB, Ngày 21 Tháng 12 Năm 2014
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Trời Cao----10 0  
Đáp Ca TV 88 Hải Triều 0 S   B   SB
Dâng Lễ Lễ Dâng Mùa Vọng 0 S   B   SB
Hiệp Lễ Chúa Đă Làm Người 0  
Kết Lễ Nguyện Trời Cao----9 0  
       
       
       
 CN Lễ Thánh Gia, Ngày 28 Tháng 12 Năm 2014
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Tôn Vinh Thánh Gia 0  
Đáp Ca TV 127 Thái Nguyên 0  
Dâng Lễ Tựa Trầm Hương 0  
Hiệp Lễ Cao Cung Lên 0  
Kết Lễ Gương Thánh Gia 0  
       
       
       
 CN, Ngày 00 Tháng 12 Năm 2014
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CN, Ngày 00 Tháng 12 Năm 2014
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ