Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
  Kinh Thương Xót 0 S   B   SB
  Thánh Thánh Thánh 0 S   B   SB
  Lạy Chiên Thiên Chúa 0 S   B   SB
       
       
 

 

 

 

CNTN32C , Ngày 07 Tháng 11 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Tâm Tư Con Reo Mừng----86 0  
Đáp Ca TV 16 Hải Triều 0 S   B   SB
Dâng Lễ Con Dâng Hy Lễ Này----113 0  
Hiệp Lễ Dồng Xanh Thơ----184 0 S     SB
Kết Lễ Ḱa Ai----310 0  
       
CNTN33C, Ngày 14 Tháng 11 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Ḷng Con Hân Hoan----81 0  
Đáp Ca TV 97 Thái Nguyên 0  
Dâng Lễ Lời Dâng 2----107 0  
Hiệp Lễ Vươn Cao Linh Hồn 0  
Kết Lễ Từ Chốn Tối Tăm----373 0  
       
       
       
Lễ Chúa Là Vua, Ngày 21 Tháng 11 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Tôi Mừng Vui----89 0  
Đáp Ca TV 121 Kim Long 0 S   B   SB
Dâng Lễ Tiến Dâng Lên----137 0  
Hiệp Lễ Lạy Chúa Là Vua 0  
Kết Lễ Xin Vâng----340 0  
       
       
       
CN1 VỌNG A, Ngày 28 Tháng 11 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Hăy Tỉnh Thức----1 0  
Đáp Ca TV 121 Kim Long 0  
Dâng Lễ Đôi Tay Này----112 0  
Hiệp Lễ Khát Xa Nguồn----219 0  
Kết Lễ Ḷng Mẹ Từ Nhân----316 0  
       
       
       
CN , Ngày 00 Tháng 00 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ