Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

CNTN27C , Ngày 03 Tháng 10 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Hát Lên Bài Ca----74 0  
Đáp Ca TV 94 Kim Long 0  
Dâng Lễ Bánh Thơm Rượu Nồng----101 0  
Hiệp Lễ Xin Ban Thêm Ḷng Tin----265 0     ST
Kết Lễ Nữ Vương Mân Côi----320 0  
       
       
       
CNTN28C , Ngày 10 Tháng 10 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Con Hân Hoan----68 0  
Đáp Ca TV 97 Ngọc Cẩn 0 PK3S   PK3B   SB
Dâng Lễ Dâng Niềm Cảm Mến----125 0  
Hiệp Lễ Cát Biển Sao Trời----183 0 S   B   SB
Kết Lễ Con Xin Dâng Mẹ----294 0  
       
CNTN29C, Ngày 17 Tháng 10 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Tâm Tư Con Reo Mừng----86 0  
Đáp Ca TV 120 Martinô 0 S
Dâng Lễ Hiến Dâng 0 S   B
Hiệp Lễ Chúa! T́nh Ngài Bao La 0 S   B   SB
Kết Lễ Lời Mẹ Nhắn Nhủ----311 0  
       
       
       
CNTN30C, Ngày 24 Tháng 10 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Đi Về Nhà Chúa----75 0  
Đáp Ca TV 33 Kim Long 0 S   B   SB
Dâng Lễ Thân Lúa Miến----134 0  
Hiệp Lễ Đẹp Thay 0 S   B   T   TH
Kết Lễ Đem Tin Mừng----274 0  
       
       
       
CNTN31C, Ngày 31 Tháng 10 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Ngàn Dân Ơi----82 0  
Đáp Ca TV 144 Đỗ Vy Hạ 0 S   B   SB
Dâng Lễ Lời Chân Thành----131 0 S   A   B   TH
Hiệp Lễ Cũng Một Kiếp Người----165 0 S   T   ST
Kết Lễ Hoa Mân Côi----324 0  
       
       
       
CN , Ngày 00 Tháng 00 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ