Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

CN3MCC , Ngày 07 Tháng 03 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Qùy Bên Cung Thánh----36 0  
Đáp Ca TV 102 Viết Chung 0  
Dâng Lễ Dâng( Nguyện Dâng Chúa)----133 0  
Hiệp Lễ Trở Lại Đi Con Ơi 0  
Kết Lễ Ḱa Ai----310 0  
       
       
       
CN4MCC , Ngày 14 Tháng 03 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Nguyện Chúa Chí Ái----35 0  
Đáp Ca TV 33 Cát Minh 0 S   B   SB
Dâng Lễ Tiến Dâng Lên----137 0  
Hiệp Lễ Cha Ơi Con Đă Về 0 S   T   ST
Kết Lễ Đền Tạ Trái Tim Mẹ----295 0  
       
       
       
CN5MCC, Ngày 21 Tháng 03 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Lạy Chúa----243 0  
Đáp Ca TV 125 Thái Nguyên 0 S   B   SB
Dâng Lễ Dâng Chúa Trời----110 0  
Hiệp Lễ Trở Về Ḷng Thương Xót Chúa 0  
Kết Lễ Lạy Thánh Giuse----346 0  
       
       
       
CN Lễ Lá, Ngày 28 Tháng 03 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Vang Lời Tụng Ca----44 0  
Đáp Ca TV 21 Hải Nguyễn 0 S   B   T   TH
Dâng Lễ Con Dâng Hy Lễ Này----113 0  
Hiệp Lễ Thánh Giá Nguồn Cứu Độ 0 S   B   SB
Kết Lễ Mẹ Đồng Công----338 0  
       
       
       
CN, Ngày 00 Tháng 03 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
CN , Ngày 00 Tháng 03 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ