Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

Thứ Sáu Tuần Thánh , Ngày 02 Tháng 04 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Đáp Ca TV 30 Thành Tâm 0 S   B   T   TH
Suy Tôn Thánh Giá Kính Thờ Thánh Giá 0  
  Thập Giá Ngất Cao 0 S     ST
Hiệp Lễ Con Đường Thập Tự 0 S   B   SB
       
       
       
CNPS1 , Ngày 04 Tháng 04 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Nào Ta Hăy Mừng Vui----49 0  
Rảy Nước Thánh Tôi Đă Thấy Nước----59 0  
Đáp Ca Khải Hoàn Ca----55 0 S   B   SB
Ca Tiếp Liên Hoan Ca Phục Sinh 0  
Dâng Lễ Hy Lễ Vượt Qua 0 S   B   SB
Hiệp Lễ Ca Mừng Ơn Cứu Độ 0 S  A  B  T  TH
Kết Lễ Chúa Phục Sinh----52 0 S  A  B  T  TH
       
       
       
CNPS2, Ngày 11 Tháng 04 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Một Ngày Mới----48 0 S   B   SB
Rảy Nước Thánh Tôi Đă Thấy Nước----59 0  
Đáp Ca TV 117 Thái Nguyên 0  
Dâng Lễ Tiến Ca Phục Sinh 0 S   B   SB
Hiệp Lễ Không Thấy Mà Tin----54 0  
  Xin Ban Thêm Ḷng Tin----265 0 S   T   ST
Kết Lễ Kinh Tạ Lễ----275 0  
       
       
       
CNPS3, Ngày 18 Tháng 04 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hồn Tôi Ơi----78 0 S   B   SB
Đáp Ca TV 29 Xuân Minh 0 S   B   SB
Dâng Lễ Con Dâng Hy Lễ Này----113 0  
Hiệp Lễ Theo Chúa 0 S  A  B  T   TH
  T́nh Yêu Chúa Vút Cao 0  
Kết Lễ Nguồn Cậy Trông----325 0  
       
       
       
CNPS4, Ngày 25 Tháng 04 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hăy Đến Tung Hô----77 0  
Đáp Ca TV 99 Xuân Minh 0 S  A  B  TH
Dâng Lễ Dâng Niềm Cảm Mến----125 0  
Hiệp Lễ Chúa Chăn Nuôi Tôi 0 S   B   SB
Kết Lễ Xin Vâng----340 0  
       
       
       
CN , Ngày 00 Tháng 04 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ