Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

CNTN18C , Ngày 01 Tháng 08 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Lên Đền Thánh----80 0  
Đáp Ca TV 94 Xuân Minh 0 S   B   SB
Dâng Lễ Con Dâng Hy Lễ Này----113 0  
Hiệp Lễ Lời Ca Nguyện Cầu 0 S  A  B  T  TH
Kết Lễ Nhân Chứng Phúc Âm----278 0  
       
       
       
CNTN19C , Ngày 08 Tháng 08 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Ca Lên Đi 3----63 0  
Đáp Ca TV 32 Hải Triều 0 S   B   SB
Dâng Lễ Dâng Lễ 15----123 0  
Hiệp Lễ Chúa Là Con Đường----166 0  
Kết Lễ Ḱa Ai----310 0  
       
CN Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Ngày 15 Tháng 08 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Ḱa Bà Nào----309 0  
Đáp Ca TV 44 0 S     SB
Dâng Lễ Tiến Dâng Lên----137 0  
Hiệp Lễ Linh Hồn Tôi 2 0  
Kết Lễ Hoan Ca Maria----296 0  
       
       
       
CNTN21C, Ngày 22 Tháng 08 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Về Nơi Đây---98 0  
Đáp Ca TV 116 Martinô 0 S   B   SB
Dâng Lễ Kinh Dâng Lễ----129 0  
Hiệp Lễ T́nh Chúa Yêu Tôi 0  
Kết Lễ Sao Biển----302 0  
       
       
       
CNTN22C, Ngày 29 Tháng 08 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Đi Về Nhà Chúa----75 0  
Đáp Ca TV 67 HVH 0 S   B   SB
Dâng Lễ Con Chỉ Là Tạo Vật----159 0  
Hiệp Lễ Con Đường Bé Nhỏ----268 0  
Kết Lễ Mừng Khen Giavê 0  
       
       
       
CN , Ngày 00 Tháng 00 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ