Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 Kim Long
Kinh Thương Xót 0 S   B   SB
Thánh Thánh 0 S   B   SB
Chiên Thiên Chúa 0 S   B   SB

 CNTN27B, Ngày 07 Tháng 10 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Thánh Lễ Misa----87 0  
Đáp Ca TV 127 Xuân Minh 0 S   B   SB
Dâng Lễ Con Xin Tiến Dâng 1----118 0  
Hiệp Lễ Trái Tim Thủy Chung 0 S  A  B  TH
Kết Lễ Con Xin Dâng Mẹ----294 0  
       
       
       
 CNTN28B, Ngày 14 Tháng 10 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Chung Lời Cảm Tạ----65 0  
Đáp Ca TV 89 Thái Nguyên 0 S   B   SB
Dâng Lễ Tiến Dâng Lên----137 0  
Hiệp Lễ Lo Ǵ 0  
Kết Lễ Nữ Vương Mân Côi----320 0  
       
       
       
CNTN29B, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Ca Lên Đi 3----63 0  
Đáp Ca TV 32 TĐP 0 S   B   SB
Dâng Lễ Dâng Niềm Cảm Mến----125 0  
Hiệp Lễ Cho Con Nh́n Thấy 0 S   B   SB
Kết Lễ Hoa Mân Côi----324 0  
       
       
       
 CNTN30B, Ngày 28 Tháng 10 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Lạy Chúa, Con Tin 0  
Đáp Ca TV 125 Mi Trầm 0 S
Dâng Lễ Dâng Hồn Xác----122 0  
Hiệp Lễ T́m Về Chân Thiện Mỹ----229 0  
Kết Lễ Ṿng Hoa Dâng Mẹ 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 10 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 10 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ