Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN Lễ Lá, Ngày 01 Tháng 04 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Rước Lá Vang Lời Tụng Ca----44 0  
Nhập Lễ Chúa Vào Thành----39 0  
Đáp Ca TV 21 Quốc Vinh 0  
Dâng Lễ Con Dâng Hy Lễ Này----113 0  
Hiệp Lễ Đường Thập Giá 0  
Kết Lễ Mẹ Đồng Công----338 0  
       
       
       
 CN Đại Lễ Phục Sinh, Ngày 08 Tháng 04 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Nào Ta Hăy Mừng Vui----49 0  
Phép Nước Tôi Đă Thấy Nước----59 0  
Đáp Ca TV 117 HVH 0  
CTL Hoan Ca Phục Sinh 0  
Dâng Lễ Hy Lễ Vượt Qua 0 S   B   SB
Hiệp Lễ Ca Mừng Ơn Cứu Độ 0 S  A  B  T  TH
Kết Lễ Chúa Phục Sinh----52 0 S  A  B  T  TH
       
       
       
CNPS2B, Ngày 15 Tháng 04 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Một Ngày Mới----48 0 S   B   SB
Phép Nước Tôi Đă Thấy Nước----59 0  
Đáp Ca TV 117 Mi Trầm 0 S   B 
Dâng Lễ Đôi Tay Này----112 0  
Hiệp Lễ T́nh Ngài----248 0  
Kết Lễ Kinh Tạ Lễ----275 0  
       
       
       
 CNPS3B, Ngày 22 Tháng 04 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Khải Hoàn Ca----55 0 S   B   SB
Phép Nước Tôi Đă Thấy Nước----59 0  
Đáp Ca TV 4 Hải Triều 0 S   B   SB
Dâng Lễ Giờ Đây Chúng Con----127 0  
Hiệp Lễ Chúa Luôn C̣n Măi----270 0  
Kết Lễ Lễ Hết----276 0 S      SB
       
       
       
 CNPS4B, Ngày 29 Tháng 04 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Bài Ca Phục Sinh----58 0  
Phép Nước Tôi Đă Thấy Nước----59 0  
Đáp Ca TV 117 Thái Nguyên 0 S   B   SB
Dâng Lễ Dâng Chúa Trời----110 0  
Hiệp Lễ Chúa Chiên Lành 0 S  A  B  T  TH
Kết Lễ Ra Về An B́nh----280 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 04 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ