Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CNPS5B, Ngày 06 Tháng 05 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hát Lên Bài Ca----74 0  
Phép Nước Tôi Đă Thấy Nước----59 0  
Đáp Ca TV 21 Mi Trầm 0 S
Dâng Lễ Hiệp Dâng----128 0  
Hiệp Lễ Chúa Là Cây Nho----148 0  
Kết Lễ Thánh Lễ Đă Hết Rồi----283 0  
       
       
       
 CNPS6B, Ngày 13 Tháng 05 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Lên Đền Thánh----80 0  
Tặng Hoa Cầu Cho Cha Mẹ 2 0  
Đáp Ca TV 97 Thy Yên 0 S
Dâng Lễ Dâng Hồn Xác----122 0  
Hiệp Lễ Ḥa B́nh Viên Măn 0 S  A  B  T  TH
Kết Lễ Đền Tạ Trái Tim Mẹ----295 0  
       
       
       
CN Lễ Thăng Thiên, Ngày 20 Tháng 05 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời----56 0  
Đáp Ca TV 46 Xuân Minh 0 S   B   SB
Dâng Lễ Lễ Dâng 2----109 0  
Hiệp Lễ Chúa Lên Trời----57 0 S   B   SB
Kết Lễ Lễ Hết----276 0 S
       
       
       
 CN Lễ Hiện Xuống, Ngày 27 Tháng 05 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Thánh Thần Hăy Đến----288 0  
Đáp Ca TV 103 TĐP 0 S
Dâng Lễ Kinh Dâng Lễ----129 0  
Hiệp Lễ Ta Đi 0 S   B   T   TH
Kết Lễ Kinh Tạ Lễ----275 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 05 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 05 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ