Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CNTN13B, Ngày 01 Tháng 07 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Con Sẽ Bước Lên----71 0  
Đáp Ca TV 29 Xuân Minh 0 S   B   SB
Dâng Lễ Trên Đĩa Thánh----138 0  
Hiệp Lễ Cho Con Vững Tin 0  
Kết Lễ Sống Chứng Nhân----281 0  
       
       
       
 CNTN14B, Ngày 08 Tháng 07 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Cửa Công Chính----72 0  
Đáp Ca TV 122 Xuân Minh 0 S   B   SB
Dâng Lễ Tựa Làn Trầm Hương----139 0  
Hiệp Lễ Dấu Ấn T́nh Yêu163 0  
Kết Lễ Thánh Lễ đă hết rồi----283 0  
       
       
       
CNTN15B, Ngày 15 Tháng 07 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Ngợi Ca----83 0  
Đáp Ca TV 84 Thái Nguyên 0  
Dâng Lễ Lễ Dâng 2----109 0  
Hiệp Lễ Đường Con Đi 0 S   B   SB
Kết Lễ Sống Chứng Nhân----281 0  
       
       
       
 CNTN16B, Ngày 22 Tháng 07 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Ca Lên Đi 3----63 0  
Đáp Ca TV 22 Hải Triều 0  
Dâng Lễ Dâng Chúa Trời----110 0  
Hiệp Lễ Cảm Mến T́nh Ngài----156 0 S   A   BT   TH
Kết Lễ Lễ Hết----276 0 S
       
       
       
 CNTN17B, Ngày 29 Tháng 07 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Về Nơi Đây----98 0  
Đáp Ca TV 144 Kim Long 0  
Dâng Lễ Dâng 2----133 0  
Hiệp Lễ Chúa Trong Ḷng Con 0  
Kết Lễ Kinh Tạ Lễ----275 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 07 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ