Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CNTN18B, Ngày 05 Tháng 08 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Trăm Triệu Lời Ca----91 0  
Đáp Ca TV 77 Thái Nguyên 0 S   B   SB
Dâng Lễ Đôi Tay Này----112 0  
Hiệp Lễ Bánh Thiêng 0 S   B   SB
Kết Lễ Thánh Lễ Đă Hết Rồi----283 0  
       
       
       
 CNTN19B, Ngày 12 Tháng 08 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Con Hân Hoan----68 0  
Đáp Ca TV 33 Cát Minh----271 0  
Dâng Lễ Dâng Lên Chúa----124 0  
Hiệp Lễ Bằng Tất Cả T́nh Yêu 0  
Kết Lễ Ra Về An B́nh----280 0  
       
       
       
CNTN20B, Ngày 19 Tháng 08 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Con Sẽ Bước Lên----71 0  
Đáp Ca TV 33 Cát Minh----271 0  
Dâng Lễ Chảng Biết Lấy Ǵ----115 0  
Hiệp Lễ Chính Ḿnh Máu Chúa 0 S   B   SB
Kết Lễ Nhân Chứng Phúc Âm----278 0  
       
       
       
 CNTN21B, Ngày 26 Tháng 08 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Đi Về Nhà Chúa----75 0  
Đáp Ca TV 33 Cát Minh----271 0  
Dâng Lễ Lễ Vật Giao Ḥa----130 0  
Hiệp Lễ Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai----238 0  
Kết Lễ Thánh Lễ Đă Hết Rồi----283 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 08 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 08 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ