Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CNTN5B, Ngày 05 Tháng 02 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hát Lên Bài Ca----74 0  
Đáp Ca TV 146 Xuân Minh 0  
Dâng Lễ Đôi Tay Này----112 0  
Hiệp Lễ Từ Khi Ngài Đến----255 0 S   B   SB
Kết Lễ Dâng Mẹ----307 0  
       
       
       
 CNTN6B, Ngày 12 Tháng 02 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Tâm Tư Con Reo Mừng----86 0  
Đáp Ca TV 31 Martinô 0 S   B   SB
Dâng Lễ Dâng Lên Chúa----124 0  
Hiệp Lễ T́nh Ngài Sưởi Ấm----206 0  
Kết Lễ Ḱa Ai----310 0  
       
       
       
CNTN7B, Ngày 19 Tháng 02 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Trăm Triệu Lời Ca----91 0  
Đáp Ca TV 40 VTA 0 S   B
Dâng Lễ Lễ Vật Giao Hoà----130 0  
Hiệp Lễ Trong Trái Tim Chúa----218 0  
Kết Lễ Nguồn Cậy Trông----325 0  
       
       
       
 CNMC1B, Ngày 26 Tháng 02 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Mùa Chay Thánh 0 S   B   SB
Đáp Ca TV 24 Xuân Minh 0 S   B   SB
Dâng Lễ T́nh Cha----102 0  
Hiệp Lễ Lời Kinh Nguyện Trầm----23 0  
Kết Lễ Đền Tạ Trái Tim Mẹ----295 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 02 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 02 Năm 2012
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ