Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

CNTN18B , Ngày 02 Tháng 08 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Lên Đền Thánh----80 0  
Đáp Ca TV77 HVH 0   B   SB
Dâng Lễ Dâng Lễ----123 0  
Hiệp Lễ Bánh Từ Trời 0 S   B   SB
Kết Lễ Trong An B́nh----284 0  
       
       
       
CNTN19B, Ngày 09 Tháng 08 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Ḷng Con Hân Hoan----81 0  
Đáp Ca TV33 TVA 0 S
Dâng Lễ Xin Dâng Lên----103 0  
Hiệp Lễ Dự Tiệc Thánh----145 0 S    B
Kết Lễ Dâng Về Mẹ----303 0  
       
       
       
CNTN20B, Ngày 16 Tháng 08 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Vào Cung Thánh----93 0  
Đáp Ca TV33 Cát Minh----271 0 S   B   SB
Dâng Lễ Kinh Dâng Lễ----129 0  
Hiệp Lễ Hỡi Nhân Trần 0 S   B   SB
Kết Lễ Ḷng Mẹ Từ Nhân----316 0  
       
       
       
CNTN21B, Ngày 23 Tháng 08 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Con Hân Hoan----68 0  
Đáp Ca TV33 Hải Triều 0 S   B   SB
Dâng Lễ Dâng Niềm Cảm Mến----125 0  
Hiệp Lễ Cho Con Được Nên Thánh 0 S   B   SB
Kết Lễ Ḱa Ai----310 0  
       
       
       
CNTN22B , Ngày 30 Tháng 08 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Ca Lên Đi 3----63 0  
Đáp Ca TV14 Xuân Minh 0 S     SB
Dâng Lễ Tiến Dâng Cha 0 S   T   ST
Hiệp Lễ Lời Chúa----251 0 S   B   SB
Kết Lễ Ra Về An B́nh----280 0