Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

CNTN23B , Ngày 06 Tháng 09 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Trăm Triệu Lời Ca----91 0  
Đáp Ca TV145 0 S
Dâng Lễ Lời Dâng----107 0  
Hiệp Lễ Xin Dạy Con Yêu Ngài----233 0  
Kết Lễ Đem Tin Mừng----274 0  
       
       
       
CNTN24B , Ngày 13 Tháng 09 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Con Sẽ Bước Lên----71 0  
Đáp Ca TV114 Xuân Minh 0 S   B   SB
Dâng Lễ Trên Đĩa Thánh----138 0  
Hiệp Lễ T́nh Yêu Chúa Hy Vọng Của Con 0 S   B   SB
Kết Lễ Lời Mẹ Nhắn Nhủ----311 0  
       
       
       
CNTN25B, Ngày 20 Tháng 09 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Từ Bây Giờ----272 0  
Đáp Ca TV53 Trung Thành 0 S   B   SB
Dâng Lễ Dâng Chúa Trời----110 0  
Hiệp Lễ Chúa Vẫn Thánh Hoá----172 0 S   T   ST
Kết Lễ Đem Tin Mừng----274 0  
       
       
       
CNTN26B, Ngày 27 Tháng 09 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Hát Lên Bài Ca----74 0  
Đáp Ca TV18 Mi Trầm 0 S
Dâng Lễ Dâng Người----114 0  
Hiệp Lễ Lời Ca Tri Ân 2----227 0 S  B  SB
Kết Lễ Xin Vâng----340 0  
       
       
       
CN, Ngày 00 Tháng 09 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
CN , Ngày 00 Tháng 09 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ